تفاوت بسیار جالب در لباس پوشیدن دختر خانوم ها و آقا پسر ها در طول هفته