علــی دایــی بـا تـرک اردوی تیـم راه آهـن بـه سمـت محل زلزله زده و بـه کـمـک مـردم شـتـافـت…

http://www.funpatogh.com/uploads/admin/22d28fde2bc2d5e91e1c07e97f744b36269667_480331721977602_608871350_n.jpg